برگزاري جلسه طرح تكريم ارباب رجوع درمديريت توزيع برق شهرستان تفت


باحضور مدير واعضاي كميته طرح تكريم ارباب رجوع اين مديريت جلسه طرح تكريم برگزارشد

به گزارش رابط روابط عمومي مديريت توزيع برق شهرستان تفت جلسه فوق دردفترمديريت توزيع برق شهرستان تفت برگزارشد درابتدا مهندس ابوئي ضمن خوش آمدگوئي به اعضاء جديد دررابطه بانرم افزار پيشنهادات توضيحاتي رابيان نمودوگفت همه پرسنل ميتوانند ازطريق اين سيستم پيشنهادهاي سازنده خودرا ارائه نموده ومسئولين واحدها نيز موظف هستند پرسنل تحت الامر خودرا توجيه نمايند حداقل دو پيشنهاد دراين سيستم وارد ودراين طرح مشاركت داشته باشند .سپس نسبت به معرفي آقاي محمدرضا رضائيان بعنوان نماينده ورزش  وآقايان سالاريان واحمدزارع ومحمدبيكي بعنوان اعضاي جديد كميته طرح تكريم ارباب رجوع نموده ودرادامه جلسه اعضاء به بيان نياز اجناس موردنياز درواحدها پرداختند كه قرارشد ليست مورد نظر تهيه ودرجلسه بعدي نسبت به تصميم گيري وچگونگي خريدآن اقدام گردد.

 


 

آدرس کوتاه :