برگزاري جلسه كميته حفاظت و ايمني مركزفني و حرفه اي تفت


جلسه كميته حفاظت و ايمني مركزفني و حرفه اي شهرستان تفت برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومي مركز آموزش فني و حرفه اي و علمي كاربردي امام خميني (ره) تفت جلسه كميته حفاظت و ايمني مركز با حضور رئيس مركز ،مربيان ،نماينده حراست و نماينده اداره كار و تعاون شهرستان تفت در سالن كنفرانس مركز برگزار گرديد. در اين جلسه كليه مربيان پيشنهادات خود را كه بحث ايمني بيشتر كارآموزان و سلامتي آنها در محيط كاركارگاههاي آموزشي كمك مي نمايد مطرح نمودند و همچنين تاكيد گرديد هر سه ماه يكبار پيشنهادهاي مطرح شده و ميزان اجرايي شده آنها تحت بررسي دقيق اعضاء كميته قرار گيرد .

 

آدرس کوتاه :