برگزاري ساماندهي مجامع شركت تعاوني روستايي بخ


جلسه مجمع عمومي عادي شركت تعاوني كشاورزي بخ با حضور رييس اداره تعاون روستايي شهرستان در دفتر كار شركت برگزار شد

به گزارش روابط عمومي اداره تعاون روستايي شهرستان تفت ، انتخابات هيئت مديره شركت تعاوني روستايي بخ با حضور اعضاعضو بنا به آگهي دعوت مورخ 4/7/91 در نوبت دوم كه هر 3 سال مالي و بازرسان شركت كه هر يك سال مالي برگزار مي شود در تاريخ 20/7/91 در محل دفتر كار شركت واقع در بخ با دستور كار قبلي در خصوص تصويب بودجه پيش بيني سال 92 ، تأئيد و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال 1390 شركت برگزار شد.

 

و در پايان راي گيري آقايان محمود رضايي ، عليرضا صادقيان ، عباس زارع رحيم آبادي ، منصور فخرآبادي ، سيف ا... زارع به عنوان اعضاي هيئت مديره شركت و آقايان عباس سليمانپور و ذبيح ا... صادقي به عنوان بازرسان شركت انتخاب گرديدند.

 

 

  

 

 

آدرس کوتاه :