برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در منطقه نیر


مقام معظم رهبری: شورا شروعی برای یک مسابقه خدمت رسانی است

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه نیر انتخابات شورای دانش آموزی منطقه راس ساعت مقرر در همه مدارس برگزار گردید. شعار زینت بخش  انتخابات  فرموده  مقام معظم رهبری : شورا شروعی برای یک مسابقه خدمت رسانی است . بود

آدرس کوتاه :