برگزاری دوره آموزشی قوانین و مقررات ساخت وساز و امور اراضی روستایی در بخش گاریزات و کهدوئیه


وره آموزشی قوانین و مقررات ساخت وساز و امور اراضی روستایی با حضور بخشدار، کارشناس آموزش دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری، دهیاران و اعضای شوراهای بخش در محل بخشداری گاریزات تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی بخشداری گاریزات و کهدوئیه دوره آموزشی قوانین و مقررات ساخت وساز و امور اراضی روستایی با حضور بخشدار، کارشناس آموزش دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری، دهیاران و اعضای شوراهای بخش در محل بخشداری گاریزات تشکیل گردید.آدرس کوتاه :