برگزاری نشست توجیهی زائرین راهیان نور منطقه در دبیرستان یحیوی زاده نیر


نشست توجیهی زائرین راهیان نور منطقه در دبیرستان یحیوی زاده نیربا حضور مدیر آموزش و پرورش و معاون پرورشی و فرهنگی و فرمانده بسیج دانش آموزی صورت گرفت

 

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه نیر نشست توجیهی زائرین راهیان نور منطقه در دبیرستان یحیوی زاده نیربا حضور مدیر آموزش و پرورش و عاون پرورشی و فرهنگی و فرمانده بسیج دانش آموزی صورت گرفت. در این نشست " محمد رضا برزگری " ضمن بازگوی تاثیر این اردوها و بیان خاطراتی اززائرین دوره های قبل و با بیان اینکه انسان با فطرتی پاک پا به عرصه وجود می گذارد و هر از گاهی باید به غبار روبی دل و جان خویش بپردازد تا از هدفی که به دنبال دارد دور نماند شرکت دانش آموزان در این اردوها را از جنبه های روحی ، روانی و معنوی حائز اهمیت دانست.

آدرس کوتاه :