برگزاری چهارمین جلسه پروژه مهر


رئیس آموزش و پرورش منطقه گفت : با توجه به تاکید وزارت آـموزش و پرورش و اداره کل متبوع مبنی بر اجرا شدن مطلوب پروژه مهر، مدیران مدارس باید از تاریخ 14/6/91 در مدارس حضور داشنته و جهت آماده سازی مدارس برای حضور دانش آموزان بکوشند.

 
به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش نیر، طی جلسه ای که امروز صبح با حضور اعضای پروژه مهر صورت گرفت"  محمد رضا برزگری " نکاتی را در مورد پروژه مهر متذکر شد و گفت : با توجه به تاکید وزارت آـموزش و پرورش و اداره کل متبوع  مبنی بر اجرا شدن مطلوب پروژه مهرمدیران مدارس باید از تاریخ 14/6/91 در مدارس حضور داشته و جهت آماده سازی مدارس برای حضور دانش آموزان بکوشند.

مصوب گردید تا ظهر امروز از مدارس بازدید و گزارش عملکرد مدارس در مورد پروژه مهر تا آخر وقت امروز ارائه گردد.

 

آدرس کوتاه :