برگزاری کارگاه آموزشی دوره ارزشیابی مدیران شهرستان تفت


بمنظور آشنایی بیشتر مدیران شهرستان تفت با فرایند ارزشیابی روسای ادارات دوره آموزشی ارزشیابی با حضور نمایندگان دفتر بازرسی ،مدیریت عملکرد و امور حقوقی در محل آموزش و پرورش شهرستان تفت برگزار گردیدآدرس کوتاه :