بهره برداری از دوربینهای مدار بسته در مرکز جامع روانپزشکی استان یزد


  به گزارش روابط عمومی مرکز جامع روانپزشکی : مدیر مرکز جامع روانپزشکی گفت: دوربینهای مدار بسته در مرکز با هدف افزایش بهره وری ، افزایش امنیت و آرامش بیماران و پرسنل و رویت تصاویر از بخشهای بستری ، اورژانس و محوطه ،پیشگیری از حوادث احتمالی (فرار و اقدام به خودکشی بیماران و...)، پایش شبانه روزی رفتار بیمار توسط پزشک و پرستار با هدف آموزش پزشکی،پیگیری روند درمان ، دستیابی پرسنل برای یافتن راهکارهای مناسب در مواقع اضطراری و نیازسنجی آموزشی پرسنل و...با صرف هزینه ای بالغ بر 600/000/000 ریال با نظارت حراست دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد نصب و راه اندازی گردید. "حسن جان فدا" افزود: ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی در راستای تحقق رسالت و افزایش ارتقای خدمات و فعالیتهای خود به بیماران روان در سالهای اخیر بیش از 10/000/000/000 ریال(یک میلیارد تومان) به مرکز جامع روانپزشکی مساعدت مالی نموده است. شایان ذکر است بر اساس مستندات موجود  اختصاص این بودجه در دولت نهم و دهم با تخصیص بودجه در دولتهای قبل به این بیمارستان قابل قیاس نیست. مرکز جامع روانپزشکی استان یزد (دارالشفا موسی بن جعفر-ع-) در حال حاضر با حدود 120 نفر پرسنل(پزشک،پرستار،اداری،خدمات و...) در ابتدای شهرستان تفت قرار دارد. این بیمارستان تنها قطب درمانی،آموزشی،پژوهشی،پیشگیری و ارجاع بیماران روانی از سراسر استان و استانهای همجوار است که  از سال 1367خدمات تخصصی و فوق تخصصی به این بیماران ارائه می کند.  

 به گزارش روابط عمومی مرکز جامع روانپزشکی : مدیر مرکز جامع روانپزشکی گفت: دوربینهای مدار بسته در مرکز با هدف افزایش بهره وری ، افزایش امنیت و آرامش بیماران و پرسنل و رویت تصاویر از بخشهای بستری ، اورژانس و محوطه ،پیشگیری از حوادث احتمالی (فرار و اقدام به خودکشی بیماران و...)، پایش شبانه روزی رفتار بیمار توسط پزشک و پرستار با هدف آموزش پزشکی،پیگیری روند درمان ، دستیابی پرسنل برای یافتن راهکارهای مناسب در مواقع اضطراری و نیازسنجی آموزشی پرسنل و...با صرف هزینه ای بالغ بر 600/000/000 ریال با نظارت حراست دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد نصب و راه اندازی گردید.

"حسن جان فدا" افزود: ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی در راستای تحقق رسالت و افزایش ارتقای خدمات و فعالیتهای خود به بیماران روان در سالهای اخیر بیش از 10/000/000/000 ریال(یک میلیارد تومان) به مرکز جامع روانپزشکی مساعدت مالی نموده است. شایان ذکر است بر اساس مستندات موجود  اختصاص این بودجه در دولت نهم و دهم با تخصیص بودجه در دولتهای قبل به این بیمارستان قابل قیاس نیست.

مرکز جامع روانپزشکی استان یزد(دارالشفا موسی بن جعفر-ع-) در حال حاضر با حدود 120 نفر پرسنل(پزشک،پرستار،اداری،خدمات و...) در ابتدای شهرستان تفت قرار دارد. این بیمارستان تنها قطب درمانی،آموزشی،پژوهشی،پیشگیری و ارجاع بیماران روانی از سراسر استان و استانهای همجوار است که  از سال 1367خدمات تخصصی و فوق تخصصی به این بیماران ارائه می کند.

 
آدرس کوتاه :