رييس اداره تعاون روستایی شهرستان تفت خبر داد:

به طور متوسط روزانه 3 تن خيارسبز از گلخانه داران حوزه عمل شهرستان تفت خریداری می شود


خريد خيارسبز گلخانه اي در چهار ماهه سال جاري توسط اداره تعاون روستايي شهرستان تفت
رييس اداره تعاون روستایی شهرستان تفت خبر داد:

به گزارش روابط عمومي اداره تعاون روستايي شهرستان تفت ، بنا به گفته رييس اداره تعاون روستايي شهرستان تفت: شركت تعاوني  كشاورزي گلخانه داران شهرستان تفت طي چهار ماهه اول سالجاري، ميزان 360 تن خيار سبز گلخانه اي مازاد بر مصرف گلخانه داران حوزه عمل شهرستان را به صورت توافقي خريداري كرده اند. "علي بناء" ارزش خيار سبز خريداري شده را يك ميليارد و هشتاد ميليون ريال اعلام كرد و اظهار داشت هدف از خريد توافقي محصولات كشاورزي حمايت از كشاورزان، كوتاه كردن دست واسطه ها و پيشگيري از زيانهاي دولت در خريدهاي تضميني ذكر كرد.

آدرس کوتاه :