رييس اداره تعاون روستایی شهرستان تفت خبر داد:

به طور متوسط روزانه 3750 كيلوگرم خيار سبز از گلخانه داران خريداري مي شود


شركت تعاوني كشاورزي گلخانه داران شهرستان تفت در 6 ماهه سال جاري حدود 700 تن خيار سبز گلخانه اي از گلخانه داران شهرستان خريداري نمود
رييس اداره تعاون روستایی شهرستان تفت خبر داد:

به گزارش روابط عمومي اداره تعاون روستايي شهرستان تفت ، بنا به گفته رييس اداره تعاون روستايي شهرستان تفت: شركت تعاوني كشاورزي گلخانه داران شهرستان تفت در شش ماه سالجاري، ميزان 700 تن خيار سبز گلخانه اي مازاد بر مصرف گلخانه داران حوزه عمل شهرستان را به صورت توافقي خريداري كرده اند. "علي بناء" ارزش خيار سبز خريداري شده را دو ميليارد و صد ميليون ريال اعلام كرد و افزود در حوزه عمل شهرستان بطور میانگین روزانه 3750 كيلو گرم خيار سبز خریداری می شود.

رييس اداره تعاون روستايي شهرستان تفت اضافه كرد شركت مذكور با ارائه خدمات به گلخانه داران از جمله توزيع سموم گلخانه اي فعاليت دارد.

 

 

آدرس کوتاه :