بیش از 3190 نفر دانش آموز به پای صندوق های رای رفتند


انتخابات شوراهای دانش آموزی درسال تحصیلی جدید با حضور دانش آموزان سه مقطع درمدارس شهرستان تفت برگزارشد

درانتخابات شوراهای دانش آموزی شهرستان ، دانش آموزان با شورونشاط خاصی به پای صندوق های رای رفتند وآرای خودرا به صندوق ها ریختند ،

مدیرآموزش وپرورش شهرستان بهمراه معاونت پرو.رشی وفرهنگی با حضور درچند آموزشگاه از نزدیک از روند برگزاری انتخابات بازدید به عمل آوردند دراین بازدید مدیرآموزش وپرورش ضمن تشکر از کادر اجرایی ودانش آموزان برگزارکننده این انتخابات خاطر نشان ساخت تا با انتخاب اعضای شورا گام های موثری در روند برنامه های اجرایی مدارس برداشته شود ومنتخبین در امورات مدرسه همیار مدیران باشند .

شایان ذکر است انتخابات شورای دانش آموزی همه ساله درآغازین روزهای سال تحصیلی جدید برگزارمی گردد واعضای شورای دانش آموزی انتخاب می شوند امسال درشهرستان تفت 3193 نفر دانش آموز آرای خودرا درصندوق ریختند که ازاین تعداد 1498 نفر درمقطع ابتدایی ، 73 نفر درمقطع راهنمایی و965 نفر درمقطع دبیرستان حضور داشتند .

آدرس کوتاه :