تاكيد فرماندار تفت بر پيگيري و تسريع در اتمام پروژه هاي سفر


فرماندار شهرستان تفت در جلسه شوراي اداري شهرستان بر پيگيري و تسريع در اتمام پروژه هاس سه دور سفر هيئت دولت به استان تاكيد كرد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري تفت،"ابوالقاسم دهقان" در اين جلسه ضمن ارائه گزارشي از وضعيت پروژه هاي سه دوره سفر رياست محترم جمهوري و هيئت دولت به استان و پيشرفت آنها از مديران ادارات خواست تا با پيگيري بيشتر زمينه تحقق و اجراي كامل اين پروژه ها را در شهرستان فراهم نمايند. وي هم چنين خواستارآمادگي كامل و پيشنهاد پروژه هاي مهم جهت طرح در دور چهارم سفرشد. هم چنين در اين جلسه امام جمعه و نماينده مجلس نيز بر پيگيري پروژه هاي سفر تاكيد كردند. دبير پيگيري مصوبات سفر هيئت دولت به استان نيز در اين جلسه ب بيان گزارش كامل وضعيت پروژه هاي سفر در اين شهرستان پرداخت و گفت:مصوبات دور اول استان 232 مصوبه با 90 درصد پیشرفت فیزیکی و94درصد پیشرفت اجرایی،مصوبات دور دوم 251 مصوبه با 72 درصد پیشرفت فیزیکی و 80 درصد پیشرفت اجرایی و مصوبات سفر سوم  331 مصوبه با 26 درصد پیشرفتفیزیکی و41 درصد پیشرفت اجرایی مي باشد.وی 48 مصوبه را مختص شهرستان تفت دانست و گفت:مابقی مصوبات در مورد همه شهرستانها مشترک بوده است. در اين جلسه هم چنين مقرر گرديد جلسه اي با حضور امام جمعه،نماينده مجلس،فرماندار ،دبير پيگيري مصوبات سفر هيئت دولت به استان و مديران ادارات مربوطه تشكيل و نسبت به بررسي وضعيت پروژه ها و رفع مشكلات احتمالي اقدام گردد.

 

آدرس کوتاه :