تجلیل بخشدار گاریزات و کهدوئیه از پزشکان مرکز جامع خدمات سلامت گاریزات و کهدوئیه


"احسان سعادتمند" بخشدار گاریزات و کهدوئیه با حضوردرمرکز جامع خدمات سلامت این بخش ازپزشکان این مرکز قدردانی نمود.

به گزارش روابط عمومی بخشداری گاریزات و کهدوئیه،"احسان سعادتمند" بخشدار گاریزات و کهدوئیه با حضوردرمرکز جامع خدمات سلامت این بخش ازپزشکان این مرکز قدردانی نمود.آدرس کوتاه :