تخريب يك پل در مسير نير -زردين


يك پل در مسير نير - زردين به علت تجاوز به حريم جاده تخريب گرديد.

به گزارش روابط عمومي راه وشهرسازي،با توجه به ماده 6 قانون ايمني راه ها و راه آهن كشور كه اقدام به هر گونه عملياتي كه باعث خرابي جاده ها گردد ممنوع است،اداره راه و شهرسازي طبق تبصره 1 ماده مذكور در تاريخ 03/04/1391 با اين اقدام برخورد نمود. تجاوز مذكور توسط افراد حقوقي در محور فرعي نير- زردين صورت گرفته بود.

آدرس کوتاه :