ترانشه برداري مســير شريف آباد - دهشــير


طي عمليات راهسازي محور شريف آباد - دهشير ، عمليات برداشت ترانشه در دو نقطه از مســير صورت پذيرفت.

به گزارش روابط عمومي اداره راه و شهرسازي شهرستان ، ترانشه برداري مسير شريف آباد - دهشير در حال انجام مي باشد. طي عمليات احداث اين مســير با توجه به وجود عوارض طبيعي منطقه در دو نقطه نياز به برداشت سنگ و دج بوده كه توسط بيل مكانيكي و چكش هيدروليكي در حال اجراست. اين محور روستايي با طول 4 كيلومتر در حال عمليات زيرسازي مي باشد.

آدرس کوتاه :