تشکیل جلسه تحکیم خانواده با حضور مدرس دانشگاه فرهنگیان (پردیس خواهران) استان یزد در منطقه نیر


به مناسبت روز خانواده جلسه ای با موضوع تحکیم خانواده با حضور " سحر ابدی " در دو مرکز مجتمع بنادکوک و کهدوئیه تشکیل شد.

 

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه نیر به مناسبت روز خانواده جلسه ای با موضوع تحکیم خانواده با حضور " سحر ابدی " در دو مرکز مجتمع بنادکوک و کهدوئیه تشکیل شد. حضور اکثر اولیاء دانش آموزان در محل سخنرانی نمود روشن عشق به خانواده در منطقه بود.

آدرس کوتاه :