تشکیل کمیته ی انتصابات آموزش و پرورش شهرستان تفت


دراولین جلسه ی کمیته ی انتصابات که دردفتر مدیرآموزش وپرورش تشکیل شد مدیرآموزش وپرورش ضمن اهمیت موضوع انتصابات به نحوه ی تغییرات اشاره نمود ویادآوری حفظ حرمت افراد ، داشتن دلایل کافی برای اعمال تغییرات ویا داشتن حداقل سه مورد تذکر در طول سال تحصیلی را ضروری دانست.

به گزارش روابط عمومي آموزش و پرورش تفت،دراولین جلسه ی کمیته ی انتصابات که دردفتر مدیرآموزش وپرورش تشکیل شد مدیرآموزش وپرورش ضمن اهمیت موضوع انتصابات به نحوه ی تغییرات اشاره نمود ویادآوری حفظ حرمت افراد ، داشتن دلایل کافی برای اعمال تغییرات ویا داشتن حداقل سه مورد تذکر در طول سال تحصیلی را ضروری دانست ، آقای زارع به عواقب تغییر پست  مثل جوابگویی ، اتلاف وقت وافت راندمان کاری اشاره کرد ودرعین حال تغییر پست درمواقع ضروری را لازم دانست وی تغییر پست را به گذرزمان و شناخت کامل افراد اکتفا نمود ونظارت معاونین وکارشناسان را یکی دیگر از نحوه ی اعمال تغییرات یادکرد ، درپایان جلسه موارد زیر مصوب شد :

·        مدیرومعاون آموزگارانی که باید تدریس داشته باشند درصورت تمرد درردیف آموزگاران سازماندهی شوند و

·        مدارسی که دارای دانش آموز استثنایی می باشند مبلغی به عنوان اضافه کار به مدیر ومعاون تعلق یابد .

·        درخواست همکاران اداری جهت تصدی در پست های مدیریتی درسال جاری منتفی وفقط می توانند درکادر آموزشی به انجام وظیفه مشغول شوند .

·        جهت انتصاب مدیران مدارس موارد ذیل درنظر گرفته می شود .

ü     حداقل 4 سال به پایان خدمت آنها باقی مانده باشد .

ü     سابقه خدمت دراداره داشته باشند .

ü     بیشترین سابقه ی مدیریتی داشته باشند .

ü     افرادی که عضو شورای آموزش وپرور ش بوده اند در اولویت می باشند .

ü     میزان مقبولیت ، وجهه اجتماعی ، میزان کارآیی وهمچنین ایثارگری مدنظر قرار گیرد .

ü     همکارانی که دارای مدرک مدیریت باشند دراولویت قرار می گیرند .

·        افرادی که قصد اعمال اغراض سیاسی درمحل کار دارند نمی توانند جایگاهی داشته باشند وملاک افراد تعهد ، تخصص والتزام به ولایت فقیه می باشد .

·        معاونت آموزش وکارشناسان با درنظر گرفتن پرامترهای 6 گانه بند شش نسبت به معرفی افراد درپست های مدیریتی فاقدمدیر و معاون  اقدام ودرجلسه ی بعدی معرفی شوند تا تصمیم نهایی گرفته شود .

آدرس کوتاه :