تعاوني هاي روستايي نقش مهمي در توسعه اقتصادي به عهده دارند


بخشدار مركزي تفت در ديدار با رئيس تعاون روستائي شهرستان تفت: شبكه تعاوني هاي روستائي مي توانند كمك زيادي به بحث اقتصاد روستاها بكنند.

به گزارش روابط عمومي بخشداري مركزي تفت،"علي احمديان" در ديدار با رئيس اداره تعاون روستايي شهرستان تفت و رئيس شوراي بخش مركزي، بخش تعاون را يكي از پايه هاي سه گانه اقتصاد كشور خواند و گفت: شبكه هاي تعاون روستايي اين بخش نقش بسزايي در توسعه اقتصادي بخش به عهده دارد. بخشدار مركزي تفت ضمن اعلام آمادگي كامل اينب خشداري جهت برنامه ريزي و حمايت از برنامه هاي تعاون روستائي در روستاها خواستار توجه بيشتر و حمايت از كشاورزان و روستائيان در امور مربوطه شد. در اين مراسم رئيس اداره تعاون روستايي شهرستان تفت نيز با تشريح برنامه هاي در دست اجرا در اين اداره بر لزوم همكاري بخشداري و ادارات در اجرايي شدن اهداف شبكه تعاون روستايي تاكيد نمود و خواستار حمايت آنان شد.وي هم چنين گزارش كاملي از تعاوني هاي روستائي مستقر در اين بخش را ارائه و بر رفع مشكلات آنها تاكيد نمود. در اين جلسه هم چنين در خصوص همكاري هاي فيمابين بحث و تبادل نظر شد.
 
آدرس کوتاه :