تغير زمان برگزاري آزمون


مسئول سنجش وارزشیابی مهارت مركز آموزش فنی وحرفه ای امام خميني (ره) شهرستان تفت:زمان برگزاری آزمونهای مرحله چهارم هماهنگ،صنعت ساختمان وتفاهم نامه هاتغییرکرد

مسئول سنجش وارزشیابی مهارت مركز آموزش فنی وحرفه ای امام خميني (ره) شهرستان تفت:زمان برگزاری آزمونهای مرحله چهارم هماهنگ،صنعت ساختمان وتفاهم نامه هاتغییرکرد
به گزارش روابط عمومی مركز آموزش فنی و حرفه ای امام خميني (ره) شهرستان تفت " مجيد فاتحي " در مورد این خبر گفت :باتوجه به تداخل زمانی آزمون های مرحله ی چهارم هماهنگ،صنعت ساختمان و تفاهم نامه ها( 9 و 10 شهریور ماه 1391)با اجلاس سران کشورهای عضوجنبش عدم تعهد در تهران،زمان برگزاری آزمون ها به16و17شهریورماه سال جاری به شرح جدول ذیل تغییرکرد.
 
ردیف
نام آزمون
تاریخ جدید برگزاری آزمون
تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه
1
هماهنگ مرحله چهارم
91/6/17
91/6/13لغایت 16/6/91
2
صنعت ساختمان و تفاهم نامه ها مرحله چهارم
91/6/16
91/6/13لغایت 15/6/91
 
آدرس کوتاه :