تكذيبيه روابط عمومي فرمانداري تفت درباره يك خبرسازي دروغين


روابط عمومي فرمانداري شهرستان تفت خبر منتشر شده درباره دستور توفق فعاليت معدن مس دره زرشك توسط بخشدار مركزي تفت را تكذيب كرد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان تفت، در روز يك شنبه مورخ 2/7/91 به نقل از خبرگزاري سبز پرس خبري منتشر شد مبني بر اينكه " بخشدار مركزي تفت دستور توقف فعاليت معدن مس دره زرشك را داد" كه با توجه به اهميت آن در سايت ها و خبرگزاري هاي ديگر نيز انعكاس يافت در حالي كه معلوم شد فعاليت معدن از چند روز قبل از حضور بخشدار در اين منطقه نيز تعطيل بوده است.حضور بخشدار در منطقه نيز جهت انجام مسئوليت و بررسي امور سیاسی و انتظامی بخش بوده است و هيچ گونه دستوري مبني بر تعطيلي معدن توسط وي صادر نگرديده است و بر اساس وضعيت قبلي خود و مجوز سازمان صنعت،معدن و تجارت در حال انجام است. هم چنين ضرورت دارد خبرگزاري مربوطه در انتشار خبر از منابع موثق و معتبر استفاده نمايد.

آدرس کوتاه :