تهيه ماسه مورد نياز زمستان راهدارخانه ها


به گزارش روابط عمومي اداره راه و شهرسازي شهرستان، عمليات حمل و دپوي ماسه جهت راهداري زمستاني آغاز گرديد. ماسه در فصل زمستان بهمراه نمك جهت پاشيدن روي سطح جاده ها و ممانعت از يخ زدگي آن مورد اسـتفاده قرار مي گيرد. ماسه مورد نياز از معدن سُـمبادگان با فاصله حمل تقريبي 15 كيلومتر به راهــدارخانه سعيد آباد و تفت منتقل و در محلهاي مشخص شده انبار ميگردند.  

به گزارش روابط عمومي اداره راه و شهرسازي شهرستان، عمليات حمل و دپوي ماسه جهت راهداري زمستاني آغاز گرديد. ماسه در فصل زمستان بهمراه نمك جهت پاشيدن روي سطح جاده ها و ممانعت از يخ زدگي آن مورد اسـتفاده قرار مي گيرد. ماسه مورد نياز از معدن سُـمبادگان با فاصله حمل تقريبي 15 كيلومتر به راهــدارخانه سعيد آباد و تفت منتقل و در محلهاي مشخص شده انبار ميگردند.

 

آدرس کوتاه :