توزيع كود شيميايي توسط تعاونيهاي روستايي شهرستان تفت


416 تن انواع كودهاي شيميايي طي سه ماهه اول سالجاري در حوزه عمل شهرستان تفت توسط شبكه تعاونيهاي روستايي شهرستان تفت توزيع شده است.

به گزارش روابط عمومي اداره تعاون روستايي شهرستان تفت،"علي بناء" گفت: در طي سه ماهه اول سالجاري 416 تن انواع كودشيميايي به ارزش تقريبي يك ميليارد و صد ميليون ريال در حوزه عمل شهرستان توزيع شده است.

وي ادامه داد: اين مقدار توزيع، توسط 8 شركت تعاوني روستايي و در قالب 12 مركز انجام گرفته است.

رئيس اداره تعاون روستايي شهرستان تفت با اشاره به اينكه عمده ترين كودهاي شيميايي توزيع شده در سطح حوزه عمل شهرستان در سه نوع كودهاي سوپر فسفات، اوره و كامل مي باشند اظهار داشت: ازابتداي سال جاري 102 هزار و 800 كيلوگرم كود اوره و 54 هزار 800 كيلوگرم كودسوپر فسفات و 258 هزار و 550 كيلوگرم كود كامل با نظارت مراكز خدمات كشاورزي توزيع شده است.

تعاون روستايي تفت

آدرس کوتاه :