جامعه،حجاب وعفاف زن از دیدگاه اسلام وقرآن


  به گزارش روابط عمومی و تبلیغات فرماندهی انتظامی شهرستان تفت " وحید احمدی " گفت: تعالیم اسلام و قرآن در عصرنزولش گام های بلند و اساسی به سود زن و حقوق او برداشت؛ولی هرگز در این میان زن بودن و مرد بودن را نادیده نگرفت.                                                                                                                                                                                                            زن سالاری: بدون شک همانگونه که در گذشته دیدگاه های مرد سالاری و تحقیر آمیز نسبت به زنان هم به زیان مردان و هم زنان بوده است،باورهای افراطی فمنیسم با ایدۀ زن سالاری و زن مداری و تلاش های گسترده برای تشویق زنان به گزینش صفات مردانه و جایگزینی زنان به جای مردان درجامعه و بیشتر امورنیز پیش از پیش به زیان زن و مرد خواهد بود.نگرش متعادل قرآن،نه آن تفریط را برمی تابد و نه این افراط را.از نظر قرآن زن و مرد در انسانیت برابرند؛ولی از دو گونه خصلت برخوردارند.این دوگانگی از ساختار جسمانی و عاطفی آنان سر چشمه می گیرد.                                                                            زنان و دستیابی به کمال معنوی: از جمله نظریات تحقیر آمیز نسبت به زن در فرهنگ جاهلی و ادیان تحریف شده این عقیده بود که زن از توانایی های لازم معنوی و مقام قرب الهی برسد،اما اسلام با آمدن خود خط بطلانی بر این خرافه کشید.در دیدگاه قرآن کریم تفاوتی میان زن و مرد در امکان پیمودن راه های قرب الهی و کسب معنویات وجود ندارد.اسلام بیان می دارد هر یک از زنان و مردان اگر خردمندانه و در فرصت حیات دنیایی به شایستگی عمل کنند،در آخرت نیز پاداش های بزرگ و مقامات عالی را بدست می آورند.قرآن کریم در آیات فراوانی تصریح کرده است که پاداش اخروی و قرب الهی ارتباطی به جنسیت ندارد،بلکه این ایمان و عمل است که صاحب خود را به پاداش یا کیفرنائل می گرداند.                                                                                               دو مکمل همیشگی: از جمله دیدگاه های منفی که همیشه نسبت به زن در جوامع بشری بیان شده و به آن پرداخته شده،این است که آفرینش زن طفیل وجود مرد می باشد؛به عبارت دیگر زن آفریده شده است تا نیاز های مرد را برآورده کند و به همین نسبت ارزش گذاری و منزلت اجتماعی زن در مقایسه با مرد در فرع و حاشیه قرار می گیرد.اما دیدگاه اسلام کاملا در مقابل این ایده است.قرآن کریم هیچ یک اززن و مرد را فرع وجود دیگری نمی داند،بلکه هر دو رادر عرض هم و تکمیل کنندۀ یکدیگر به شمار می آورد وهرگز نمی گوید زن برای مرد آفریده شده است((زنان زینت وپوشش مردان، و مردان نیز زینت و پوشش زنان هستند)).(سورۀ مبارکه بقره،آیۀ187)                                                                                                                                             لباس یکدیگر بودن، یعنی اینکه زن و مرد یکدیگر را از انحراف ها نگاه می دارند؛نارسایی های یکدیگر را می پوشانند؛و وسیلۀ آسایش یکدیگرند و هر یک زینت دیگری محسوب می شوند.                                                                                                       حجاب و عفاف زن: یکی از مواردی که به حربه ای برای شعار نا برابری میان حقوق زن و مرد تبدیل شده،حجاب است.برخی بر این عقیده اند که اسلام با طرح مسئلۀ حجاب،زن را محبوس کرده است و بدینگونه او از حق حضور در عرصه های فرهنگی ،علمی،اجتماعی و اقتصادی محروم می شود و نمی تواند از حق مسلم آزادی بهره ببرد.برخی در تحلیل ها و بررسی های تاریخی خود،این موضوع را زاییدۀ مرد سالاری و برتری جویی مرد دانسته اند.اما آنچه باید در این جا یادآور شد اینکه،از دیدگاه قرآن،بر خلاف تصور عمومی،حجاب و یا به عبارت صحیح تر،عفاف مختص به زنان نیست بلکه مرد وزن هر دو به طور یکسان مخاطب قرآن قرار گرفته اند که باید عفاف و پاک دامنی راحفظ کنند و تن ونفس خویش را از هرزگی و روابط نامشروع جنسی به دور دارند؛بنابر این،این تکلیفی است هم بر عهده زن و هم بر عهده مرد.از سوی دیگر عفاف و پوشش متناسب از مسئله ای کلی و اساسی ریشه می گیرد وآن اینکه اسلام می خواهد انواع التذاذهای جنسی با ازدواج شرعی تأمین شوند و از هرزگی پرهیز گردد.قرآن به مردان نیزبا همان خطاب زنان دستور می دهد که نگاه های خود را پایش کنند،از هرزگی و چشم چرانی دوری گزینند و عفاف و پاکدامنی را پیش گیرند؛((به مردان مؤمن بگو که چشمان خویش را از نامحرم ببندند و شرمگاه خود را نگه دارند.این برایشان پاکیزه تر است؛زیرا خدا به کارهایی که می کنند آگاه است و به زنان مؤمن بگو که چشمان خویش را از نامحرم ببندند و شرمگاه خود را نگه دارند و زینت های خود را جزآن مقدار که پیداست آشکار نکنند و مقنعه های خود را تا گریبان فرو گذارند و زینت های خود را آشکار نکنند،جز برای شوهرخود یا پدر خود))(سورۀ مبارکه نور،آیات30و31).اگر موضوع حجاب را به دور از جنجال ها و برداشت های افراط و تفریطی بنگریم،نه تنها برداشت نابرابرانه میان حقوق زن ومرد از آن نمیشود،بلکه در اصل برای حرمت گذاردن و اهمیت دادن به حقوق زن و شخصیت و جایگاه زن است.                                                                                                                                                                                             تهیه تنظیم: دایره اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان تفت  

  به گزارش روابط عمومی و تبلیغات فرماندهی انتظامی شهرستان تفت " وحید احمدی " گفت: تعالیم اسلام و قرآن در عصرنزولش گام های بلند و اساسی به سود زن و حقوق او برداشت؛ولی هرگز در این میان زن بودن و مرد بودن را نادیده نگرفت.                                                                                                                                                                                                           

زن سالاری:

بدون شک همانگونه که در گذشته دیدگاه های مرد سالاری و تحقیر آمیز نسبت به زنان هم به زیان مردان و هم زنان بوده است،باورهای افراطی فمنیسم با ایدۀ زن سالاری و زن مداری و تلاش های گسترده برای تشویق زنان به گزینش صفات مردانه و جایگزینی زنان به جای مردان درجامعه و بیشتر امورنیز پیش از پیش به زیان زن و مرد خواهد بود.نگرش متعادل قرآن،نه آن تفریط را برمی تابد و نه این افراط را.از نظر قرآن زن و مرد در انسانیت برابرند؛ولی از دو گونه خصلت برخوردارند.این دوگانگی از ساختار جسمانی و عاطفی آنان سر چشمه می گیرد.                                                                           

زنان و دستیابی به کمال معنوی:

از جمله نظریات تحقیر آمیز نسبت به زن در فرهنگ جاهلی و ادیان تحریف شده این عقیده بود که زن از توانایی های لازم معنوی و مقام قرب الهی برسد،اما اسلام با آمدن خود خط بطلانی بر این خرافه کشید.در دیدگاه قرآن کریم تفاوتی میان زن و مرد در امکان پیمودن راه های قرب الهی و کسب معنویات وجود ندارد.اسلام بیان می دارد هر یک از زنان و مردان اگر خردمندانه و در فرصت حیات دنیایی به شایستگی عمل کنند،در آخرت نیز پاداش های بزرگ و مقامات عالی را بدست می آورند.قرآن کریم در آیات فراوانی تصریح کرده است که پاداش اخروی و قرب الهی ارتباطی به جنسیت ندارد،بلکه این ایمان و عمل است که صاحب خود را به پاداش یا کیفرنائل می گرداند.                                                                                              

دو مکمل همیشگی:

از جمله دیدگاه های منفی که همیشه نسبت به زن در جوامع بشری بیان شده و به آن پرداخته شده،این است که آفرینش زن طفیل وجود مرد می باشد؛به عبارت دیگر زن آفریده شده است تا نیاز های مرد را برآورده کند و به همین نسبت ارزش گذاری و منزلت اجتماعی زن در مقایسه با مرد در فرع و حاشیه قرار می گیرد.اما دیدگاه اسلام کاملا در مقابل این ایده است.قرآن کریم هیچ یک اززن و مرد را فرع وجود دیگری نمی داند،بلکه هر دو رادر عرض هم و تکمیل کنندۀ یکدیگر به شمار می آورد وهرگز نمی گوید زن برای مرد آفریده شده است((زنان زینت وپوشش مردان، و مردان نیز زینت و پوشش زنان هستند)).(سورۀ مبارکه بقره،آیۀ187)                                                                                                                                            

لباس یکدیگر بودن، یعنی اینکه زن و مرد یکدیگر را از انحراف ها نگاه می دارند؛نارسایی های یکدیگر را می پوشانند؛و وسیلۀ آسایش یکدیگرند و هر یک زینت دیگری محسوب می شوند.                                                                                                      

حجاب و عفاف زن:

یکی از مواردی که به حربه ای برای شعار نا برابری میان حقوق زن و مرد تبدیل شده،حجاب است.برخی بر این عقیده اند که اسلام با طرح مسئلۀ حجاب،زن را محبوس کرده است و بدینگونه او از حق حضور در عرصه های فرهنگی ،علمی،اجتماعی و اقتصادی محروم می شود و نمی تواند از حق مسلم آزادی بهره ببرد.برخی در تحلیل ها و بررسی های تاریخی خود،این موضوع را زاییدۀ مرد سالاری و برتری جویی مرد دانسته اند.اما آنچه باید در این جا یادآور شد اینکه،از دیدگاه قرآن،بر خلاف تصور عمومی،حجاب و یا به عبارت صحیح تر،عفاف مختص به زنان نیست بلکه مرد وزن هر دو به طور یکسان مخاطب قرآن قرار گرفته اند که باید عفاف و پاک دامنی راحفظ کنند و تن ونفس خویش را از هرزگی و روابط نامشروع جنسی به دور دارند؛بنابر این،این تکلیفی است هم بر عهده زن و هم بر عهده مرد.از سوی دیگر عفاف و پوشش متناسب از مسئله ای کلی و اساسی ریشه می گیرد وآن اینکه اسلام می خواهد انواع التذاذهای جنسی با ازدواج شرعی تأمین شوند و از هرزگی پرهیز گردد.قرآن به مردان نیزبا همان خطاب زنان دستور می دهد که نگاه های خود را پایش کنند،از هرزگی و چشم چرانی دوری گزینند و عفاف و پاکدامنی را پیش گیرند؛((به مردان مؤمن بگو که چشمان خویش را از نامحرم ببندند و شرمگاه خود را نگه دارند.این برایشان پاکیزه تر است؛زیرا خدا به کارهایی که می کنند آگاه است و به زنان مؤمن بگو که چشمان خویش را از نامحرم ببندند و شرمگاه خود را نگه دارند و زینت های خود را جزآن مقدار که پیداست آشکار نکنند و مقنعه های خود را تا گریبان فرو گذارند و زینت های خود را آشکار نکنند،جز برای شوهرخود یا پدر خود))(سورۀ مبارکه نور،آیات30و31).اگر موضوع حجاب را به دور از جنجال ها و برداشت های افراط و تفریطی بنگریم،نه تنها برداشت نابرابرانه میان حقوق زن ومرد از آن نمیشود،بلکه در اصل برای حرمت گذاردن و اهمیت دادن به حقوق زن و شخصیت و جایگاه زن است.                                                                                                                                                                                            

تهیه تنظیم: دایره اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان تفت

 


آدرس کوتاه :