جلسه آشنايي شوراهاي اسلامي روستاهاودهياران شهرستان تفت باقوانين ومقررات منابع طبيعي.


رئيس اداره منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستان تفت،ازبرگزاري جلسه آشنايي دهياران وروئساي شوراهاي اسلامي آن شهرستان باقوانين ومقررات منابع طبيعي خبرمي دهد.

 رئيس اداره منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستان تفت،ازبرگزاري جلسه آشنايي دهياران وروئساي شوراهاي اسلامي آن شهرستان باقوانين ومقررات منابع طبيعي درمحل نمازخانه اداره منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستان تفت خبرمي دهد.

به گزارش روابط عمومي اداره منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستان تفت،محمدجوادمحمدي گفت:درراستاي آشنايي بيشتردهياران وشوراهاي اسلامي روستاهاباقوانين ومقررات منابع طبيعي جلسه اي درمحل نمازخانه اين اداره تشكيل گرديد.

محمدي گفت : جهت تامل بيشتردهياران وشوراهاي اسلامي بامنابع طبيعي نيازبه اطلاع رساني وآموزش همگاني مي باشدلذا نيازمي باشداين جلسه ومواردمشابه آن برگزارگردد تاضمن آموزش هماهنگيهاي لازم انجام پذيرد.

لازم به توضيح مي باشد،درابتداي مراسم مهندس محمدي به مدعوين،ضمن خوش آمدگويي،دررابطه باوظايف منابع طبيعي واهداف آن توضيحاتي ارائه نمودهمچنين پيرامون قوانين ومقررات منابع طبيعي مطالبي بيان نمود،سپس مسئول واحدحقوقي اداره منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستان تفت مطالب حقوقي مربوط به شوراهاوروستاهابامنابع طبيعي راتوضيح داد.

مسعودعلومي گفت:قوانين منابع طبيعي بسيارساده وقابل فهم براي همه مي باشدوبه طوركلي هرشخص وبه هرنحوبه عرصه هاي منابع طبيعي تجاوزنمايدمجرم شناخته شده وازطريق مراحل قضايي پاسخگوخواهدبودپس بهتراست قبل ازهرگونه اقدام بامنابع طبيعي شهرستانهاهماهنگي گرددتابه مقامات قضايي پاسخگونباشيد.

علومي گفت:دهياران وشوراهاي اسلامي مي توانندبازوهاي منابع طبيعي باشندودرصورت مشاهده هرگونه تخريب ياتصرف سريعااطلاع رساني نمايندلازم به توضيح مي باشد درصورتي كه شوراهاي اسلامي يادهياران ازتخريب ياتصرف عرصه مطلع باشندوادارات منابع طبيعي رادرجريان قرارندهندشريك جرم محسوب شده وپاسخگوخواهندبود.

علومي بابيان قوانين ومقررات منابع طبيعي افزود: ازامروزشماآگاه به قوانين هستيدومي بايست به بهترين نحوروستاهارامديريت كنيدتاتجاوزبه عرصه هاي منابع طبيعي كمترانجام شودزيراآنهاانفال بوده ومتعلق به بيت المال مي باشدكه مراقبت ازآنهابدليل نزديك بودن به عرصه بيشتربرعهده شمامي باشدكه دراسرع وقت باتلفن رايگان 1504اين اداره رامطلع نماييد.

درپايان جلسه نيزبه سئوالات حاضرين پاسخ داده شده وازحضورآنهادراين جلسه تشكرگرديد. آدرس کوتاه :