جلسه آشنايي شوراهاي اسلامي روستاهاودهياران شهرستان تفت باقوانين ومقررات منابع طبيعي


جلسه آشنايي دهياران وروئساي شوراهاي اسلامي آن شهرستان باقوانين ومقررات منابع طبيعي برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومي اداره منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستان تفت،محمدجوادمحمدي ضمن خوش آمدگويي، و تبریک هفته دولت دررابطه باوظايف منابع طبيعي واهداف آن توضيحاتي ارائه  کرد همچنين پيرامون قوانين ومقررات منابع طبيعي مطالبي بيان کرد.

وی ادامه داد جهت تعامل بيشتر دهياران وشوراهاي اسلامي با منابع طبيعي نياز به اطلاع رساني وآموزش همگاني مي باشد لذا نياز مي باشد اين جلسه و موارد مشابه آن برگزار گردد تا ضمن آموزش هماهنگيهاي لازم انجام  پذيرد.

،سپس مسئول واحدحقوقي اداره منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستان تفت مطالب حقوقي مربوط به شوراهاوروستاهابامنابع طبيعي راتوضيح داد.

مسعود علومي گفت:دهياران وشوراهاي اسلامي مي توانندبازوهاي منابع طبيعي باشندودرصورت مشاهده هرگونه تخريب يا تصرف سريعا اطلاع رساني کنند

علومي بابيان قوانين ومقررات منابع طبيعي افزود: ازامروزشما آگاه به قوانين هستيد ومي بايست به بهترين نحو روستاها را مديريت كنيد تا تصرف غیر مجاز عرصه هاي منابع طبيعي كمتر شود و هرگونه دخل و تصرف به اراضی ملی را با تلفن رایگان 1504 اطلاع دهید.آدرس کوتاه :