جلسه بررسی گزارشهای حسابرسی دهیاریهای بخش گاريزات


به گزارش روابط عمومی بخشداری گاریزات نشست بررسی گزارش ‌ های حسابرسی دهیاری ‌ های بخش گاريزات با حضور معاون امور دهياري ‌ ها و شوراهای دفتر امور روستایی ،بخشدار گاريزات، كارشناسان فني و مالي بخشداری ، دفتر امور روستايي و شوراها و دهياران بخش گاريزات برگزارگرديد . دراین نشست ضمن بررسي گزارش حسابرسي دهياري ‌ ها، آموزش ‌ هاي لازم جهت اجراي صحيح مفاد قوانين مالي دهياري ‌ ها ارائه گرديد  

به گزارش روابط عمومی بخشداری گاریزات نشست بررسی گزارشهای حسابرسی دهیاریهای بخش گاريزات با حضور معاون امور دهياريها و شوراهای دفتر امور روستایی ،بخشدار گاريزات، كارشناسان فني و مالي بخشداری ، دفتر امور روستايي و شوراها و دهياران بخش گاريزات برگزارگرديد.دراین نشست ضمن بررسي گزارش حسابرسي دهياريها، آموزشهاي لازم جهت اجراي صحيح مفاد قوانين مالي دهياريها ارائه گرديد


 آدرس کوتاه :