جلسه شبکه توسعه اجتماعی رسالت با فرمانداری شهرستان تفت


نشست اعضای شبکه توسعه کارآفرینی اجتماعی رسالت با فرماندار شهرستان تفت در محل فرمانداری شهرستان تفت برگزار شد.آدرس کوتاه :