جلسه طرح استاد شاگردي در اتحاديه اصناف تفت


طرح استاد شاگردی در تفت با همکاری فنی حرفه ای و مجامع امور صنفی اجرا می شود

به گزارش روابط عمومي مركز آموزش فني و حرفه اي امام خميني (ره) شهرستان تفت ، به گفته كارشناس واحد آموزش مركز فني و حرفه اي ، طرح استاد شاگردی در شهرستان تفت با همکاری مركز فنی و حرفه ای و مجمع امور صنفی و اتحاديه اصناف و صنعت معدن تجارت  شهرستان تفت اجرا می شود و این  بخشها در این زمینه همکاری می کنند.
" محمد رضا بنائي " گفت : در جلسه اي كه با حضور روساي اتحاديه اصناف ، مجمع امور صنفي و اداره صنعت ،معدن، تجارت در اتحاديه اصناف شهرستان تفت برگزار گرديد ، با  همکاری میان مركز آموزش فنی و حرفهای شهرستان تفت و مجمع امور صنفی شهرستان تفت و اتحاديه اصناف ، طرح استاد شاگردی با همکاری صنوفاجرایی خواهد شد.
وي افزود : با اجرای این طرح، ارائه آموزشهای فنی و مهارتی به  کارآموزان با کمک و همکاری صنوفمختلف انجام و پیگیری خواهد شد.
" بنائي " بيان كرد : این امر بر اساس استانداردهای آموزشی انجام می شود و مركز آموزش فنی و حرفه ایشهرستان تفت نیز در این زمینه نظارت می کند و نظارتهای خود را ادامه می دهد.
آشنایی کارآموزان با محیط حقیقی کسب کار و انتقال تجربیات استاد کاران در حرفه هایمختلف از مزایای طرح استاد شاگردی در شهرستان تفت محسوب می شود.
كارشناس آموزش مركز گفت : این طرح به زودی در شهرستان تفت به اجرا در خواهد آمد وفرصتی فراهم می کند که بسیاری از علاقمندان و افراد جویای کار فاقد مهارت، از فرصتایجاد شده استفاده کنند.
وي در پايان بيان كرد : با اجرای طرح استاد شاگردی در شهرستان تفت ، بسیاری از علاقمندان و افراد جویای کارفاقد مهارت، فرصت بهره مندی از آموزشهای فنی و حرفه ای  را به صورت رایگان در سطحشهرستان خواهند داشت .
در پايان اين جلسه مقرر گرديد روساي اتحاديه در خصوص اجرايي شدن اين دستور العمل نسبت به زير مجموعه هاي خود اقدام كنند .
آدرس کوتاه :