جلسه ی پروژه مهر


در دومین جلسه ی ستاد پروژه مهر مدیر آموزش و پرورش ضمن تاکید بر اجرای مصوبات جلسه گذشته ستاد ، خواستار حضور دبیران کمیته ها و ارائه توضیحات پیرامون اقدامات صورت گرفته شد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش تفت،دبیر ستاد پروژه مهر نیز گزارشی از فعالیت های صورت گرفته و نیز صدور ابلاغ جهت مسئولین کمیته ها و اعضای ستاد و همچنین ارسال دستورالعمل پروژه مهر به مدارس خبر داد.

در ادامه جلسه پس از بحث و تبادل نظر اعضاء موارد زیر به تصویب رسید:

-   پیگیری مصوبات توسط مسئولین کمیته ها تا رسیدن به نتیجه نهایی

-    مستندات لازم توسط دبیر کمیته ها در جلسه های بعدی ارائه شود.

-     ابلاغ اعضای کمیته ها با نام صادر شود.

- به دلیل اهمیت موضوع ، جلسه ی فوق العاده پروژه مهر تشکیل شود

آدرس کوتاه :