حضورپرسنل مديريت توزيع برق شهرستان تفت درراهپيمائي روزقدس


به مناسبت روزجهاني قدس پرسنل اين مديريت وپايگاه شهيدعباسپور برق تفت هم نوا بامردم مسلمان وانقلابي ايران وجهان درراهپيمائي روز قدس شركت وحمايت خودرا ازمردم مسلمان فلسطين اعلام نمودند.

راهمپيمائي روزجهاني قدس باحضور امام جمعه - فرماندار وجمع زيادي ازمسئولين ومردم شهيد پرور وولايتمدار شهرستان تفت برگزارشد .

به گزارش رابط روابط عمومي مديريت توزيع برق شهرستان تفت مراسم راهپيمائي روز جهاني قدس درشهرستان تفت همزمان باسراسر كشور دراين شهرستان باحضور مردم هميشه در صحنه وآگاه وحماسه ساز برگزار شد .

مردم همگام وهم صدا باساير مسلمانان جهان ومردم مظلوم فلسطين اشغالي بارديگر بانگ مرگ برآمريكا - مرگ براسرائيل رافرياد زدند ودرآخرقطعنامه اي در9بند قرائت گرديد وسپس درنمازروحبخش ودشمن شكن جمعه شركت نمودند. 

 

 

آدرس کوتاه :