كودك،بازي،تربيت

حضور مهدهاي كودك در كانون پرورش فكري در سومين روز از هفته ملي كودك


به گزارش روابط عمومي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شهرستان تفت در سومين روز از هفته ملي كودك كه با عنوان كودك، بازي،تربيت نام گذاري شده بود.24 نفر از بچه هاي مهد هاي كودك امين ،مهربان و ارمغان در كانون پرورش فكري حضور يافتند. در ابتدا كودكان از نمايشگاه هاي داير در مركز بازديد نموده و سپس در كارگاه سفالگري شركت كردند.اين كودكان با استفاده از بازي هاي فكري و خلاقانه اي كه مربيان كانون از قبل طراحي كرده بودند لحظاتي خوش و سرگرم كننده رابا هم گذراندند.
كودك،بازي،تربيت

به گزارش روابط عمومي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شهرستان تفت در سومين روز از هفته ملي كودك كه با عنوان كودك، بازي،تربيت نام گذاري شده بود.24 نفر از بچه هاي مهد هاي كودك امين ،مهربان و ارمغان در كانون پرورش فكري حضور يافتند. در ابتدا كودكان از نمايشگاه هاي داير در مركز بازديد نموده و سپس در كارگاه سفالگري شركت كردند.اين كودكان با استفاده از بازي هاي فكري و خلاقانه اي كه مربيان كانون از قبل طراحي كرده بودند لحظاتي خوش و سرگرم كننده رابا هم گذراندند.

آدرس کوتاه :