حضور وزیر بهداشت و وزیر نیرو در آیین نخل برداری شهر تفت


وزیر بهداشت و وزیر نیرو در آیین نخل برداری عصر عاشورا شهر تفت حضور پیدا کردند.آدرس کوتاه :