حفاظت ومرمت آثارتاریخی،توسعه گردشگری وصنایع دستی سه هدف اصلی نمایندگی میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری نمایندگی شهرستان تفت


حفاظت ومرمت آثارتاریخی،توسعه گردشگری وصنایع دستی ازاهداف اصلی نمایندگی میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری شهرستان تفت می باشد.

به گزارش روابط عمومی نمایندگی میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری شهرستان تفت :سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری شهرستان گفت:سه هدف اصلی این نمایندگی حفاظت ومرمت آثارتاریخی،توسعه گردشگری وصنایع دستی می باشد که باسیاستگذاری وکشف استعدادها وهمچنین فرهنگسازی وشناسایی آنها می توان به این اهداف دست یافت."ولی غیاثی"افزود:دربحث تغییر کاربری میراث فرهنگی ومرمت واحیاء واستحکام بخشی بناهای تاریخی وهمچنین توسعه صادرات صنایع دستی وبازاریابی آن نیازمندحمایت وتوجه مسئولان استان وشهرستان هستیم.وی درادامه تصریح کرد:درحال حاضرطرح های مهم گردشگری دردست اقدام داریم که اگراین طرح هاعملیاتی شوند شاهدرونق وتوسعه صنعت توریسم درسطح شهرستان خواهیم بودواین خودموجب جذب گردشگر وماندگاری آنهادرسطح شهرستان وهمچنین ایجاداشتغال وسرمایه گذاری رابه دنبال خواهدداشت.آقای غیاثی خاطرنشان کرد:شرایط برای سرمایه گذاری ازنظرامکانات محیطی وطبیعی درحوزه گردشگری شهرستان تفت بسیارایده ال است.وی درادامه به مناطق نمونه گردشگری وروستاهای هدف شهرستان تفت اشاره کردوگفت:این مناطق شامل روستاهای ده بالا،طزرجان،بنادکوک،توران پشت،چم ومبارکه است وطرح های گردشگری این مناطق دردستورکارمعاونت محترم گردشگری وسرمایه گذاری اداره کل قرارگرفته وعملیات اجرایی این طرح ها نیازمندحمایت ومشارکت مسئولین استان وشهرستان وهمچنین تامین اعتبارات لازم برای عملیاتی کردن این پروژه هاست.وی بااشاره به قابلیت های طبیعی منطقه اذعان داشت:طبیعت وچشم اندازخاص شهرستان تفت پتانسیل جذب گردشگران زیادی راداراست ودرصورت رسیدگی وسرمایه گذاری،این شهرستان به یکی ازقطب های مهم گردشگری تبدیل خواهدشد.

 

 

آدرس کوتاه :