حفظ اصالت وهویت فرهنگی بافت های تاریخی ازمهمترین اهداف نمایندگی میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری شهرستان تفت می باشد.


مهمترین هدف میراث فرهنگی حفظ هویت فرهنگی بافت های تاریخی می باشدکه این مسئله بدون مشارکت مردمی،تعامل مسئولان وخردجمعی صورت نمی گیرد.

به گزارش روابط عمومی نمایندگی میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری شهرستان تفت،سرپرست نمایندگی شهرستان تفت بااعلام این خبراظهارداشت:بافت تاریخی شهرستان تفت دارای حریم مصوب است که بایدبه منظورحفظ هویت فرهنگی آن محافظت ومراقبت شود.وی بااشاره به وسعت بافت تاریخی واصالت فرهنگی این شهرستان ابراز داشت:دردوره های گذشته بافتهای تاریخی موردغفلت قرارگرفته وآنگونه که بایدموردخدمات رسانی واقع نشده است."ولی غیاثی"افزود:تاکنون تعامل نمایندگی میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری شهرستان تفت بافرمانداری ،شهرداری ودیگرارگانهای شهرستان مثبت وسازنده بوده است.وی بابیان اینکه بایدباهمدلی وتعامل مسئولان عمرانی وشهری گام درراه احیای دوباره این بافتهای قدیمی شهربرداشت گفت:میراث فرهنگی شهرستان آماده هرگونه همکاری دراین زمینه است.وی خاطرنشان کرد:مهمترین هدف این نمایندگی حفظ هویت فرهنگی بافت تاریخی است که این مسئله بدون مشارکت مردمی،تعامل مسئولان وخردجمعی صورت نمی گیرد.
آدرس کوتاه :