خريد ضايعات انار توسط شركت تعاوني كشاورزي باغداران شهرستان تفت


رئيس اداره تعاون روستايي شهرستان به منظور حمايت از باغداران انار خبر داد.

به گزارش روابط عمومي اداره تعاوني روستايي شهرستان تفت ، رئيس اداره تعاون روستايي شهرستان به منظور حمايت از باغداران انار خبر داد. علي بناء اعلام نمود طبق هماهنگي انجام شده تا كنون شركت تعاوني كشاورزي باغداران شهرستان نسبت به خريد ضايعات انار جهت از بين بردن آفت كرم گلوگاه انار باغداران شهرستان وارد عمل گرديده و در اين راستا بالغ بر 140 تن ضايعات انار از قرار هر كيلو 1200 ريال از كشاورزان خريداري نموده و در نظر است تا پايان پاك سازي آفت انار پس از تأمين اعتبارات مورد نياز اين طرح را دنبال نمايد شايان ذكر است طبق پيش بيني بعمل امده ضايعات انار تا حدود 250 تن خواهد بود كه انتظار است با حمايت هاي مسئولين زيربط بزودي اين مشكل باغداران مرتفع گردد.

 

آدرس کوتاه :