بازديد دانش آموزان از كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

دانش آموزان دبستان شهيد رجايي از فعاليت هاي كانون پرورش فكري بازديد نمودند.


به گزارش روابط عمومي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شهرستان تفت،در سومين روز از آبان ماه 24 نفر از دانش آموزان كلاس سوم دبستان شهيد رجايي از كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان بازديد كردند. در اين بازديد پس از معرفي كانون توسط مسئول مركز دانش آموزان از كارگاه هاي نقاشي،سفال و سال كتابخانه كودك و نوجوان بازديد نمودند و سپس در دو كارگاه نقاشي و كاردستي شركت كردند.
بازديد دانش آموزان از كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

به گزارش روابط عمومي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شهرستان تفت،در سومين روز از آبان ماه 24 نفر از دانش آموزان كلاس سوم دبستان شهيد رجايي از كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان بازديد كردند.

در اين بازديد پس از معرفي كانون توسط مسئول مركز دانش آموزان از كارگاه هاي نقاشي،سفال و سال كتابخانه كودك و نوجوان بازديد نمودند و سپس در دو كارگاه نقاشي و كاردستي شركت كردند.

آدرس کوتاه :