درزگيري محور كهدوئيه - گاريز


درزگيري محور كهدوئيه - گاريز بطول 5/2كيلومتر صورت پذيرفت.

به گزارش روابط عمومي اداره راه و شهرسازي شهرستان ، مسير كهدوئيه - گاريز توسط نيروهاي زحمتكش اين اداره با با مصالح قير و ماسه درزگيري گرديده است. اين امر مانع از نفوذ نزولات جوي به بستر روسازي راه مي شوند و در افزايش عمر آسفالت و كيفيت ترافيك تأثير بسزايي دارند.

آدرس کوتاه :