درهفته نیروی انتظامی حکم همیار پلیس به دانش آموزان اهداء شد


همزمان با شروع سال تحصیلی جدید حکم همیار پلیس با حضور مسئولین آموزش و پرورش و راهنمایی و رانندگی به دانش آموزان سال اول ابتدایی ، دوم راهنمایی و اول متوسطه اهدا گردید

همزمان با شروع سال تحصیلی جدید حکم همیار پلیس با حضور مسئولین آموزش و پرورش و راهنمایی و رانندگی به دانش آموزان سال اول ابتدایی ، دوم راهنمایی و اول متوسطه اهدا گردید.

 در این مراسم جانشین انتظامی تفت ، رئیس راهنمایی و رانندگی ، مدیر آموزش و پرورش و تعدادی از مسئولین حضور داشتند ، مدیر آموزش و پرورش ضمن تبریک هفته ی نیروی انتظامی بر ارائه مقررات و نظم در جامعه تاکید کرد.

عبدالمجید زارع ارائه آموزش های لازم به دانش آموزان جهت برقراری نظم و همچنین مقررات راهنمایی و رانندگی گامی موثر در کم نمودن حوادث خواند و از دانش آموزان خواست تا با ارائه این حکم خود پلیس خود بوده و در صورت لزوم بر رانندگی والدین خود نیز نظارت کنند ، جانشین فرماندهی انتظامی تفت نیز ضمن تاکید بر توجه دانش آموزان بر رعایت مقررات ، نیروی انتظامی را حافظ جان و مال مردم دانست و همکاری خانواده ها و مردم را در این خصوص یادآور شد.

رئیس راهنمایی و رانندگی تفت نیز ضمن تشکر از مسئولین آموزش و پرورش به آثار مثبت این طرح در سالهای قبل اشاره کرد و این طرح را گامی موثر جهت ارتقاءآگاهی دانش آموزان در خصوص مسائل راهنمایی و رانندگی دانست.

در پایان به دانش آموزان پایه اول حکم همیار پلیس اعطا شد.

آدرس کوتاه :