در ديدار با امام جمعه تفت : مديريت توزيع برق تفت براي مقابله با حوادث و بحران آماده است


به مناسبت هفته كاهش اثرات بلاياي طبيعي مديران واعضاء ستادحوادث باامام جمعه شهرستان تفت ديدار كردند


حجت الاسلام والمسلمين مديع،  امام جمعه شهرستان تفت ضمن خوش آمدگوئي به حاضرين وگرامي داشت روزحوادث وعوامل طبيعي گفت :  خداوند از ما انسانها دوچيز رامي خواهد يكي اعتقاد صحيح ودوم عمل صالح كه متاسفانه بعضي از انسانها به آنها عمل نكرده و ازآن شانه خالي كرده اند

وي افزود:  ما كه فرمانده بحران ودر راس بحران هستيم بايد مواظب باشيم تا مديون خدا ومردم نباشيم وبودجه هاي اين امر رافقط درامربحران مصرف كرده ودرپيشگيري ازآن  كوشا باشيم .

سپس ابوالقاسم دهقان،  فرماندار تفت درخصوص هفته حوادث وبلاياي طبيعي وبرگزاري مانورزلزله درتفت توضيحاتي رابيان نمود وگفت :تدابير لازم را براي زمستان امسال مي بايست پيش بيني كرد تادرحوادث زمستان خللي درامر خدمات رساني به مردم شهرستان بوجودنيايد.

درادامه روساي ادارات ومديران بحران درخصوص آمادگي وكارهاي انجام شده درحوزه ادارات خود توضيحاتي رابيان نمودند 

اميرابوئي  ، مديرتوزيع برق شهرستان تفت نيز  در اين خصوص گفت : ازنظر امكانات موتوري ، يك دستگاه خودرو جديد به اين مديريت اختصاص يافته است كه كاملا مجهز و آماده خدمات رساني ميباشد

وي درخصوص قدرت مانور شبكه هاي برق تصريح كرد: بافراهم بودن قدرت مانور ، امكان اتصال  به شهرهاي مجاور نيز ميسر بوده وهيچ خللي درتامين برق شهروندان بوجود نخواهد آمد

 وي ميزان  بودجه  وبحران خشكسالي سال گذشته را متذكر شد واظهار داشت :  شكستن درختان وخسارت به خطوط برق روستاها بالغ بر 100ميليون تومان خسارت را در پي داشته است

 وي اظهار اميدواري كرد:  با اختصاص بودجه مناسبي از سوي ستادحوادث و نقويت نيروي انساني ، باتوان بالا وبه نحواحسن كارها را پيش خواهيم برد

 مديرتوزيع برق شهرستان تفت خاطرنشان كرد: تجهيز ادارات به ديزل ژنراتور ، تهيه كانكس جهت نگهداري اجناس ومحفوظ ماندن آنها درمواقع سيل ، زلزله و بحران در كاهش پيامدهاي  حوادث موثر خواهدبود

 

 


آدرس کوتاه :