ارتفاعات شیرکوه سفید پوش شد.

در پی بارندگی 48 ساعت گذشته اولین برف پاییزی ارتفاعات شیرکوه و برفخانه طزرجان سفید پوش شد.


در پی بارندگی 48 ساعت گذشته اولین برف پاییزی ارتفاعات شیرکوه و برفخانه طزرجان سفید پوش شد.این بارندگی که در نواحی کم ارتفاع به صورت باران بود حوشحالی مردم و کشاورزان را به همراه داشت.
ارتفاعات شیرکوه سفید پوش شد.

در پی بارندگی 48 ساعت گذشته اولین برف پاییزی ارتفاعات شیرکوه و برفخانه طزرجان سفید پوش شد.این بارندگی که در نواحی کم ارتفاع به صورت باران بود حوشحالی مردم و کشاورزان را به همراه داشت.

امید است با این بارندگی خوب سال زراعی با برکتی را پیش رو داشته باشیم.

آدرس کوتاه :