ديدارمديربرق شهرستان تفت بامديران مخابرات وآبفا روستائي


مديربرق شهرستان تفت باحضوردرمحل ادارات مخابرات وآبفا ر بامديرآن ادارات ديدار كرد

اميرابوئي ، مديربرق شهرستان تفت باحضور درادارات مخابرات وآبفا روستائي بامديروپرسنل آن ادارات ديدارنمود

وي هدف ازاين ديدار راتقدير اززحمات  و برقراري تعامل با مديران و مسئولين ادارات بايكديگر بيان كرد وگفت :ادارات برق ومخابرات وآب روستائي وجه مشتركي دروصول مطالبات واجراي خطوط شهري و روستائي باهم دارند وميبايست به منظور تبادل اطلاعات با يكديگر در ارتباط باشند

 وي درخصوص مشكلات نقدينگي شركت توزيع برق ولزوم وصول مطالبات مشتركين برق تاكيد كرد وافزود:تاسيسات بي تي اس ودفاترمخابرات وهمچنين چاههاي آب فراواني بصورت پراكنده درمناطق شهري وروستائي اين شهرستان وجوددارد كه اهتمام در پرداخت به موقع قبوض ضروري است

 محمدرضاصادقيان ، رييس شركت  مخابرات و زارع رئيس آبفا روستائي نيز به بيان مشكلات نقدينگي ادارات خودپرداخته درخصوص پيگيري وپرداخت به موقع بدهيهاي معوقه انشعابات قول مساعد دادند

آدرس کوتاه :