ديدارمديرتوزيع برق شهرستان تفت باشهردارتفت


اميرابوئي باحضور درمحل شهرداري باشهردارومعاونت شهردارونماينده شوراي اسلامي شهر تفت ديدار نمود

امير ابويي ، مدير توزيع نيروي برق شهرستان تفت  هدف ازاين ديدار را تقدير وتشكر اززحمات وبرقراري تعامل بيشتر وپيگيري وصول مطالبات برق پاركهاوفضاي سبز واماكن مربوط به شهرداري بيان نمود وگفت :اهتمام درپرداخت به موقع قبوض برق ضروري وكمك شاياني به پروژه هاي دردست اقدام وآباداني شهروديارمان ميباشد .

محي الدين ، شهردار تفت نيز بااذعان به  همكاري خوب مديريت توزيع برق باشهرداري وارتقاي آن افزود:  مابراي توسعه وآباداني شهرخود تلاش مي كنيم وبايد اعتماد مردم راجلب نمائيم .

وي ضمن معرفي پروژه هاي دردست اقدام شهرداري افزود:شهرداري با كمك و همكاري ادارات خدمات رسان اين پروژ ها را تكميل خواهد كرد كه  بجز همت وتلاش ميسر نخواهدشد

سپس درخصوص پيگيري وپرداخت بموقع بدهيهاي معوقه انشعابات فضاي سبز گفت :  هماهنگي لازم با استانداري صورت گرفته است كه در اين خصوص اقدام  خواهد شد ومابقي بدهي هاي معوقه  نيزبزودي پرداخت ميگردد.


آدرس کوتاه :