ديدار معاون اداري و مالي اداره كل فني و حرفه اي استان يزد با بخشدار مركزي تفت


طرح خدمت رساني به روستائيان و مناطق محروم شهرستان تفت و آموزشهاي لازم جهت اشتغال زايي جوانان روستايي در اتاق بخشدار با حضور بخشدار مركزي تفت و معاون اداري و مالي و كارشناس آموزش روستائي اداره كل فني و حرفه اي استان يزد

به گزارش روابط عمومي مركز آموزش فني و حرفه اي امام خميني (ره) شهرستان تفت  طرح خدمات رسانيآموزشي به روستاهاي شهرستان با حضور بخشدار مركزي تفت و معاون اداري و مالي و كارشناس آموزش روستايي اداره كل فني و حرفه اي استان يزدو رئيس مركز فني و حرفه اي تفت در اتاق بخشداري بررسي شد.
 " رضا نويدي " معاون اداره كل فني و حرفه اي گفت : در اين نشست در خصوص نقشآموزشهاي فني وحرفه اي در جامعه، ويژگيهاي گواهينامه هاي مهارتي، معرفي رشته هايمركز تفت ، نحوه ارائه آموزش به روستاها در سال جاري ، نيازسنجي آموزشيروستائيان و واگذاري مكان مناسب براي اجراي دوره هاي آموزشي در روستاها مورد بحث وبررسي قرار گرفت.
 وي اظهار داشت: با توجه به سياستهاي جديد در سالجاري اولويتپذيرش گروههاي هدف در آموزش روستائيان شامل شاغلين بخش كشاورزي، فارغ التحصيلانكشاورزي و كارجويان مي باشند به همين منظور راههاي طرح خدمات رساني آموزشي بهروستاهاي شهرستان تفت با حضور تمامي دهياريها مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
وي مصوبات جلسه راتكميل فرمهاي اطلاعاتي روستاها، واگذاري مكان مناسب براي ايجاد پايگاه روستايي،اطلاع رساني و معرفي داوطلبان براي آموزش عنوان كرد
در پايان جلسه از بخشدار مركزي و دهياريهاي شهرستان تفت جهت بازديد ازكارگاههاي آموزشي مركز تفت دعوت به عمل آمد.

 

 

آدرس کوتاه :