دیدار بخشدار مرکزی تفت با رییس و کارشناسان اداره بیمه سلامت تفت در هفته بیمه سلامت


بخشدار مرکزی تفت با رییس و کارشناسان اداره بیمه سلامت تفت در هفته بیمه سلامت دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت، در هفته بیمه سلامت بخشدار مرکزی تفت با رییس و کارشناسان اداره بیمه سلامت تفت  دیدار و گفتگو نمود و رییس بیمه سلامت تفت گزارش مکتوب از عملکرد بیمه سلامت در صندوق روستاییان و سایر موارد مرتبط ارائه نمود.آدرس کوتاه :