دیدار رییس سازمان دانش آموزی وفرهنگیان سپاه الغدیر با مدیر آموزش وپرورش


رییس سازمان دانش آموزی وفرهنگیان سپاه الغدیر استان به همراه معاونت نیروی انسانی وکارشناس ورابط اموربسیج اداره کل با حضور درآموزش وپرورش تفت انتصاب آقای زارع را تبریک گفتند.

رییس سازمان دانش آموزی وفرهنگیان سپاه الغدیر استان به همراه معاونت نیروی انسانی وکارشناس ورابط اموربسیج اداره کل با حضور درآموزش وپرورش تفت انتصاب آقای زارع را تبریک گفتند ، دراین دیدار سرهنگ صدری بهترین لحظات کاری خودرا همکاری تنگاتنگ با آموزش وپرورش استان ذکرکرد وی با توجه به بعضی افتخارات استان درکشور ، این امر را نتیجه هماهنگی وهمفکری بسیج دانش آموزی وفرهنگیان با آموزش وپرورش عنوان نومد وضمن تقدیر وتشکر از مدیر قبلی آموزش وپرورش برای مدیرجدید نیز آرزوی موفقیت نمود.
مدیرآموزش وپرورش تفت نیز دراین دیدار ضمن تقدر وتشکر از رییس سازمان بسبیج دانش آموزی وفرهنگیان وهمراهان یکی از بهترین کلمات برگرفته از بنیانگزار جمهوری اسلامی بسیج عنوان نمود وبسیج را با توجه به گستردگی آن در رده های مختلف جامعه خوشنام ودارای نیروهای مخلصی یادنمود که تمام هم وغم خودراجهت پیشرفت وحفظ نظام به کاربستند وی ضمن اعلام آمادگی بر هرنوع همکاری با بسیج دانش آموزی وفرهنگیان راهنمایی آن عزیزان جهت بهتر شدن همکاری ها یادآور شد.
دراین دیدار مسئولین بسیج دانش آموزش وفرهنگیان به صورت جداگانه آمادگی خودرا با آموزش وپرورش اعلام وضمن تقدیر از مدیرقبلی برای مدیرجدید آرزوی موفقیت نمودند.همچنین دراین نشست مشکلات مربوط به طرح هجرت 3 مورد بررسی قرارگرفت .
آدرس کوتاه :