رفع تصرف 9000 مترمربع از اراضی ملی در شهرستان تفت


رئيس اداره منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستان تفت ازاجراي حکم 8 فقره پرونده تصرف به اراضی ملي خبرداد.

رئيس اداره منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستان تفت ازاجراي حکم 8 فقره پرونده تصرف به اراضی ملي خبرداد.

به گزارش روابط عمومي اداره منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستان تفت،محمدجوادمحمدي گفت : دررابطه باپرونده هاي تجاوزي باتوجه به پيگيريهاي انجام شده 8 فقره از آنها توسط مراجع قضايي رسیدگی و احكام مربوطه صادرگرديدكه باهماهنگي نيروي انتظامي ويگان حفاظت اداره كل منابع طبيعي وآبخيزداري استان يزد در منطقه توران پشت اين شهرستان اقدام گرديد و حدود 9000 مترمربع ازاراضي ملي تصرف شده خلع يد و آزادسازي شد.

محمدي گفت:ضروري است این احکام در اسرع وقت اجرا شود تا مجرمين و متصرفين بدانند هرگونه تصرفي صورت پذيرد با دستور قضايي آزاد مي شود حتي اگر زمان طولاني از تصرف آن گذشته باشد.

 

 آدرس کوتاه :