ساماندهي وضعيت جمع آوري زباله دهستان دهشير

ساماندهي وضعيت جمع آوري زباله دهستان دهشير


صادقي بخشدار مركزي در جلسه اي به ساماندهي وضعيت جمع آوري زباله هاي دهستان دهشير پرداخت.
ساماندهي وضعيت جمع آوري زباله دهستان دهشير

به گزارش روابط عمومي بخشداري مركزي تفت در اين جلسه كه باحضور صادقي بخشدار مركزي و دهياران منطقه دهشير برگزار شد در ابتدا  بخشدار مركزي هدف از تشكيل اين جلسه را ساماندهي وضعيت زباله هاي دهستان دانستند و پيشنهاد نمودند تا دهياران منطقه با انعقاد قرارداد با شركت تعاوني دهياريها و پرداخت ماهيانه مبلغي به آن شركت نسبت به جمع آوري زباله بطور منظم اقدام نمايند. در پايان پس از بحث و تبادل نظر پيشنهاداتي به شرح ذيل ارائه نمودند.
1-مقرر گرديدبا توجه به اهميت سلامت و بهداشت هر روستا، دهياران مبلغي را جهت جمع آوري زباله و نظافت روستا اختصاص دهند.
2-مقرر گرديد دهياران نسبت به انعقاد قرارداد باشركت تعاوني دهياريها جهت جمع آوري و دفع زباله روستا اقدام نمايند.
3-به جهت جمع آوري بهتر و ساماندهي زباله هاي هر روستا مقرر گرديد دهياران محترم با هماهنگي شركت تعاوني دهياريهاو شوراي اسلامي بخش نسبت به خريد و نصب سبد زباله در محلهاي عمومي داخل روستا اقدام نمايند.
4-مقرر گرديد شركت تعاوني نسبت به جمع آوري زباله هاي روستاهاي فاقد شورا و دهياري دهستان اقدام نمايد و هزينه هاي آن توسط شوراي اسلامي بخش پرداخت گردد .

آدرس کوتاه :