ساماندهي و مسقف كردن واحد ايمني


به گزارش روابط عمومیاداره راه و شهر سازی شهرستان تفت: بخش ايمني و انبار نگهداري ادوات ايمني اين اداره با تأمين اعتبار ، ساماندهي و مسقف گرديد تا با شرايط مطلوب نگهداري عمر مفيد اين ادوات تا زمان مصرف در سطح بهينه حفظ گردد.

به گزارش روابط عمومیاداره راه و شهر سازی شهرستان تفت: بخش ايمني و انبار نگهداري ادوات ايمني اين اداره با تأمين اعتبار ، ساماندهي و مسقف گرديد تا با شرايط مطلوب نگهداري عمر مفيد اين ادوات تا زمان مصرف در سطح بهينه حفظ گردد.

آدرس کوتاه :