شرایط برخورداری از معافیت مالیاتی


با صدور دستورالعملي از سوي سازمان امور مالياتي کشور اعلام شد ارائه اظهارنامه مالياتي ، شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي میباشد.

 به گزارش روابط عمومي امور اقتصادي و دارايي شهرستان تفت، با صدور دستورالعملي توسط رييس کل سازمان امور مالياتي کشور، ارائه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي اعلام شد. به گزارش رسانه مالياتي ايران، دکتر علي عسکري رييس کل سازمان امور مالياتي کشور با صدور دستورالعملي اعلام کرد: در اجراي حکم تبصره (2) ماده (119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، ارائه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي مي باشد، لذا کليه اشخاصي که طبق مقررات قانون ماليات هاي مستقيم ملزم به ارائه اظهارنامه مالياتي مي باشند، چنانچه نسبت به ارائه اظهارنامه مالياتي سنوات 1390 لغايت 1394 (سالهاي اجراي قانون برنامه پنجم) در موعد مقرر قانوني اقدام ننمايند، مشمول برخورداري از معافيت مقرر قانوني (به استثناي صاحبان مشاغل وسايل نقليه عمومي موضوع جزء (پ) بند 78 قانون بودجه سال 90) نخواهند بود. مقررات مذکور شامل مودياني که مکلف به ارائه اظهارنامه مالياتي نمي باشند مانند درآمد اشخاص حقيقي بابت فعاليت هاي کشاورزي و درآمد حقوق کارکنان ، نمي باشد. 

آدرس کوتاه :